Over Mu6

Introductie

Mu6 Rijnland (Stichting Mu6) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), opgericht 6 maart 2019 in Leiden en gevestigd in Oegstgeest.

Haar doel is hoogwaardige podiumkunst op kleinschalige podia en erfgoedlocaties te realiseren, uiteraard zonder winstoogmerk. Voorts organiseert zij workshops in buurtcentra voor kinderen en jongeren, als ook live-streaming van haar activiteiten.

Inmiddels ontplooit Mu6 Rijnland concerten en voorstellingen op meerdere podia zoals Scheltema in Leiden vanaf het seizoen 2021/22 en sinds 2017 in samenwerking met Theater Het Trefpunt in Warmond. Verder in opdracht van KunstenHuis De Bilt-Zeist een kamermuziekserie in Theater Het Lichtruim te Bilthoven sinds 2017.

Sinds 1 april 2019 zet de Stichting de internationale kamermuziekserie Zondagmatinees in De Paulus van Muziekkamer Oegstgeest voort.

Missie

De veronderstelling vandaag de dag niet zelden leidt onzinnige tweedeling: kunstenaars zouden enkel producten leveren dat wij, hun gehoor, naar believen kunnen consumeren. Iedere voorstelling schept een gemeenschap, doet zij en wij samensmelten. De taak van curators/programmeurs is hiervoor de voorwaarden te scheppen en er even goed voor te zorgen dat de podiumkunstenaars telkens behoorkijk worden gehonoreerd.”

Overweging en vaststelling van vorm en inhoud van haar evenementen zijn als gevolg uitsluitend voorbehouden aan het bestuur van de Stichting. Dit impliceert contracten overeenkomen met de uitvoerenden, ensembles en projecten, als ook de vaststelling van repertoire en ontwikkeling. Hiertoe heeft het bestuur vaste programmeurs aangesteld.

De evenementen worden zodra maar mogelijk crossmediaal uitgedragen en via de plaatselijke en/of regionale pers – in onder meer de vorm van artikelen, advertorials en infotainments, als ook videoclips, documentaires en podcasts.

De Stichting zet zich evenzeer in luistergedrag en –vaardigheden te doen onderzoeken en te bevorderen, terwijl zij tevens muziekhistorisch onderzoek stimuleert en bijdraagt aan de publicatie daarvan – in woord en beeld.

Haar missie educatieve taken realiseren betreft betrokkenheid van kinderen en jongeren te wekken door onder meer hen uit te nodigen de diverse concerten mee te maken en door concerten en workshop in buurtcentra en zo mogelijk op scholen te organiseren dan wel te stimuleren.

Visie

Zangers, acteurs, dansers en muzikanten van alle pluimage kunnen hun scheppingsdrang alleen op podia hun vleugels uitslaan. Nergens anders en in levenden lijve. Zodoende krijgen zij en hun gehoor gezamenlijk en gelijktijdig gestalte. Immers, spelen wekt over en weer verbeeldingkracht, creëert gemeenschap. Het is niet andersom. Spelen is niet een element van cultuur, juist spelen creëert cultuur.

Men leze Homo ludens (1938) van Johan Huizinga, na het Dagboek van Anne Frank de meest vertaalde Nederlandse literatuur: “Het spel is een vrije handeling. Opgelegd spel is geen spel” [cursief Huizinga). En “Het spel is ernstig”, verlangt steeds orde en trouw.

Muziek is het meest sociale medium, haar impact ‘live’ tast zoveel dieper, beklijft zoveel langduriger dan wel vaker wordt gemeend. Iedereen is immers muzikaal. Er komt bij, zo hebben hersenwetenschappers geconstateerd, het brein van musici en dat van hun concertgasten onwillekeurig synchroniseren. Aldus leggen we bij elkaar telkens het oor te luister. Naar elkaar luisteren is elkaar aanraken.

Muzikaliteit is net zo belangrijk als eten, meent hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing. “Muziek is te lang als een luxe beschouwd”, stelt hij terecht. In navolging van hem stellen de oprichters van deze stichting en daarmee haar bestuur: in haar oorzaak hoort muziek thuis in het “sociaal domein”.

Dichter, schrijver en acteur Ramsi Nasr

Gezondheidszorg, onderwijs en cultuur zijn geen ornamenten, maar in tegendeel juist fundamenten van een samenleving.

Financiering

Bekostiging

Voor de realisering van haar activiteiten en de continuïteit ervan is de Stichting aangewezen op subsidies, fondsen, donaties en legaten als ook sponsoring. Immers, als gevolg vaste lasten zoals zaalhuur, een pianostemmer vooraf aan ieder concert, de af te lossen lening inzake de aanschaf van een volwaardige concertvleugel en variabele kosten zoals eerlijke honoraria voor musici en docenten, blijken de recettes van de concerten en voorstellingen niet zelden ontoereikend.

Verdienmodel en fondsenwerving

Dit neemt uiteraard niet weg, dat telkens een publiekswerving wordt nagestreefd die de kosten van haar evenementen mede dekt.

Bestuur

 • J.L. (Lucien) Knoedler
  voorzitter, tijdelijk tevens penningmeester
 • M.A. (Martin) Rohde
  marketing & promotie

Artistieke leiding

 • Lucien Knoedler
  oprichter en curator
 • Martin Rohde
  programmeur singer-songwriters en workshops

Beloningsplan

 • Aan de bestuurders worden geen vergoedingen vertrekt.

Jaarverslagen

Balans Stichting Mu6 Rijnland 2020

31-12-2019 31-12-2020
Activa
Vleugel € 29.500 € 29.500
Afschrijving -€ 1.500
€ 29.500 € 28.000
Bank -€ 7 € 123
Totaal activa € 29.493 € 28.123
Passiva
Crediteuren € 25.000 € 25.000
Rek.courant € 119
Totaal passiva € 25.000 € 25.119
Eigen vermogen € 4.493 € 4.493
Resultaat 2020 -€ 1.490
€ 4.493 € 3.003

Winst en Verlies Stichting Mu6 Rijnland 2020

31-12-2020
Donaties € 125,00
Afschrijvingskosten -€ 1.500,00
Bankkosten -€ 114,52
Totaal -€ 1.489,52

De balans van Stichting Mu6 Rijnland per 31 december 2019

Activa

Yamaha C7
 € 29.500,00

Passiva

Eigen vermogen
€ 4.500,00

Crediteuren
 € 25.000,00

Toelichting

Het bestuur van Stichting Mu6 Rijnland, opgericht op 6 maart 2019, verklaart het volgende:

Inzake de concertvleugel Yamaha C7, bouwjaar 1997:

Deze staat sinds september 2017 permanent in Cultuurhuis De Paulus Oegstgeest en aan een ieder na afspraak ter beschikking. Van dit instrument is Stichting Mu6 sinds 31 december de eigenaar. 

Het taxatierapport van de firma Evert Piano’s en Vleugels, tevens leverancier van dit instrument, vermeldt een waarde van €29.500. Deze firma heeft onderhavige vleugel sinds september 2017 steeds gestemd en onderhouden.

Stichting Mu6 Rijnland heeft deze concertvleugel kunnen verwerven dankzij donaties – uit de campagne op het crowdfunding platform Voordekunst van november 2017, waarvan de netto-opbrengst €5.850 is en uit het Pianofonds van Stichting Mu6 waarvan de opbrengst €2.950 bedraagt – als mede op grond van een achtergestelde lening.