Deze website is in bewerking

Over Mu6

“Al het mythische en magische, al het heroïsche en musische, het logische en plastische zoekt vorm en expressie in nobel spel.”

Johan Huizinga: ‘Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur’ (1938)

Introductie

Mu6 (Stichting Mu6) is een Culturele ANBI, opgericht op 6 maart 2019 in Leiden. Zij is voorlopig in Leiden gevestigd. Sinds 1 april 2019 zet zij de internationale kamermuziekserie Zondagmatinees in De Paulus van Muziekkamer Oegstgeest voort.

In 9 jaar realiseerden Stichting Mu6 & Muziekkamer Oegstgeest 90 concerten en 14 workshops voor kinderen en jongeren.

Haar doel is hoogwaardige podiumkunst op kleinschalige podia en erfgoedlocaties te realiseren, uiteraard zonder winstoogmerk. Voorts organiseert zij workshops voor de jeugd en lezingen.

Inmiddels ontplooit Mu6 Rijnland naast die in Cultuurhuis De Paulus Oegstgeest, voorstellingen op meerdere podia. Verder wordt de samenwerking sinds 2017-2018 met KunstenHuis Idea voorgezet en versterkt. In de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Soest bezorgt KunstenHuis Idea kunst, cultuur, ontwikkeling en informatie; zij omvat een muziekschool, een theaterschool, dansschool en een afdeling Beeldende Kunst alsook de Volksuniversiteit.

Missie

De veronderstelling als zouden kunstenaars enkel producten leveren die wij, hun gehoor, naar believen kunnen consumeren, is een ernstige misvatting. Juist het tegendeel is het geval. Iedere voorstelling schept telkens opnieuw een gemeenschap, doet over en weer “zij en wij” versmelten.

Om filosoof en schrijver alsook P.C. Hooft-prijswinnaar 2022 Maxim Februari over recht en democratie in de NRC van 19 februari 2023 te parafraseren: de podiumkunsten “zijn niet de uitkomst van een proces, althans niet primair, ze worden vooral gedefinieerd door het proces zelf.” 

De taak van curatoren/programmeurs is hier de voorwaarden voor te scheppen en even goed te zorgen dat de podiumkunstenaars keer op keer behoorlijk worden gehonoreerd.

Overweging en vaststelling van vorm en inhoud van de evenementen zijn als gevolg uitsluitend voorbehouden aan het bestuur van de Stichting. Dit impliceert onder meer contracten overeenkomen met de uitvoerenden, ensembles en projecten alsook de vaststelling van repertoire en ontwikkeling. Hiertoe stelt het bestuur vaste programmeurs aan.

De evenementen worden zo mogelijk cross-mediaal uitgedragen via de plaatselijke en regionale pers – in onder meer de vorm van artikelen, advertorials en infotainments –, alsook met videoclips, documentaires en podcasts.

De Stichting zet zich evenzeer in luistergedrag en –vaardigheden te doen onderzoeken en te bevorderen, terwijl zij tevens muziekhistorisch onderzoek stimuleert en bijdraagt aan de publicatie daarvan. Motto: kijk met je oren!

Haar missie is evengoed educatieve taken te bewerkstelligen om zodoende de betrokkenheid van kinderen en jongeren te versterken. Dit onder meer door hen uit te nodigen diverse concerten mee te maken alsook door voorstellingen en workshops in buurtcentra en zo mogelijk op scholen te organiseren dan wel deze te stimuleren.

Visie

Zangers, acteurs, dansers en muzikanten van alle pluimage kunnen alleen op podia de vleugels uitslaan. Nergens anders en uitsluitend in levenden lijve. Zodoende krijgen zij en hun gehoor gezamenlijk gestalte. Immers, spelen wekt over en weer verbeeldingskracht en veerkracht, creëert gemeenschap zolang als het duurt.

Spelen is niet een element van cultuur, spel is ouder dan cultuur. Samen spelen – en dit is hoe dan ook luisteren – creëert cultuur. Het is niet andersom.

Men leze Homo Ludens (1938) van Johan Huizinga, een universeel meesterwerk, na het Dagboek van Anne Frank de meest vertaalde Nederlandse literatuur. 

Spel is een vrije handeling, het schept zijn eigen regels. Opgelegd spel is geen spel! En zolang als het duurt alles verslindend is alle spel is ernstig, verlangt over en weer orde en trouw.

Muziek is het meest sociale medium, haar impact ‘live’ tast onontkoombaar diep. Hoe vluchtig zij lijkt, zij beklijft zoveel langduriger dan wel vaker wordt voorondersteld. Iedereen is immers muzikaal en dat is heel aanstekelijk. Is de mensheid daarmee sinds haar krieken vertrouwd, hersenwetenschappers hebben geconstateerd dat het brein van musici en dat van hun gehoor onwillekeurig synchroniseren. Naar elkaar luisteren is elkaar aanraken.

Muzikaliteit is net zo belangrijk als eten, stelt hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing: “Muziek is te lang als een luxe beschouwd”. In navolging van hem zijn de oprichters van deze stichting van mening dat muziek in haar oorzaak thuishoort in het zogeheten “sociaal domein”.

Dichter, schrijver en acteur Ramsi Nasr

Gezondheidszorg, onderwijs en cultuur zijn geen ornamenten, maar in tegendeel juist fundamenten van een samenleving.

Financiering

Bekostiging

Voor de realisering van haar activiteiten en de continuïteit daarvan is de Stichting in zekere mate aangewezen op subsidies, fondsen, donaties en legaten als ook sponsoring. Immers, de vaste lasten zoals zaalhuur, gebruik van de concertvleugel en de pianostemmer vooraf aan ieder concert, spelen niet zelden op. Mu6 is een Culturele ANBI.

Dit neemt uiteraard niet weg, dat telkens een publiekswerving wordt nagestreefd die de kosten van de evenementen dekt.

Verdienmodel en fondsenwerving

Dit neemt uiteraard niet weg, dat telkens een publiekswerving wordt nagestreefd die de kosten van haar evenementen mede dekt.

Bestuur

  • J.L. (Lucien) Knoedler
    voorzitter

Penningmeester Jan van Herwaarden en Martin Rohde, marketing & communicatie, zijn afgetreden. In de loop van dit voorjaar is het bestuur weer voltallig

Beloningsplan

  • Aan de bestuurders worden geen vergoedingen vertrekt.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2023 wordt weer gepubliceerd zodra het nieuwe bestuur is aangetreden.